DỰ ĐOÁN ĐUA TOP TÍCH ĐIỂM
DỰ ĐOÁN ĐUA TOP EURO
Vòng bảng
Lượt đấu 1
 • 12/06/2021
 • 13/06/2021
 • 14/06/2021
 • 15/06/2021
 • 16/06/2021
Vòng bảng
Lượt đấu 2
 • 16/06/2021
 • 17/06/2021
 • 18/06/2021
 • 19/06/2021
 • 20/06/2021
Vòng bảng
Lượt đấu 3
 • 20/06/2021
 • 21/06/2021
 • 22/06/2021
 • 23/06/2021
 • 24/06/2021
Vòng
16 Đội
 • 26/06/2021
 • 27/06/2021
 • 28/06/2021
 • 29/06/2021
 • 30/06/2021
Vòng
Tứ Kết
 • 02/07/2021
 • 03/07/2021
 • 04/07/2021
Vòng
Bán Kết
 • 07/07/2021
 • 08/08/2021
Vòng
CHUNG KẾT
 • 12/07/2021
turkey
KẾT THÚC
0 - 3
italy
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
tur
HOÀ
ita
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
wales
KẾT THÚC
1 - 1
switzerland
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
wal
HOÀ
swi
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
denmark
KẾT THÚC
0 - 1
finland
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
den
HOÀ
fin
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
belgium
KẾT THÚC
3 - 0
russia
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
bel
HOÀ
rus
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
england
KẾT THÚC
1 - 0
croatia
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
eng
HOÀ
cro
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
austria
KẾT THÚC
3 - 1
north macedonia
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
aus
HOÀ
nor
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
netherlands
KẾT THÚC
3 - 2
ukraine
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
net
HOÀ
ukr
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
scotland
KẾT THÚC
0 - 2
czech republic
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
sco
HOÀ
cze
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
poland
KẾT THÚC
1 - 2
slovakia
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
pol
HOÀ
slo
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
spain
KẾT THÚC
0 - 0
sweden
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
spa
HOÀ
swe
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
hungary
KẾT THÚC
0 - 3
portugal
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
hun
HOÀ
por
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
france
0.00 0.87
live
Group F
02:00
germany
0.00 -0.95
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
fra
HOÀ
ger
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
finland
0.75 -0.95
Group B
20:00
russia
-0.75 0.87
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
fin
HOÀ
rus
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
turkey
-0.25 -0.98
Group A
23:00
wales
0.25 0.90
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
tur
HOÀ
wal
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
italy
-0.75 -0.94
Group A
02:00
switzerland
0.75 0.86
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
ita
HOÀ
swi
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
ukraine
-0.75 0.88
Group A
20:00
north macedonia
0.75 -0.96
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
ukr
HOÀ
nor
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
denmark
0.50 0.86
Group B
23:00
belgium
-0.50 -0.94
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
den
HOÀ
bel
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
netherlands
-1.00 -0.96
Group C
02:00
austria
1.00 0.88
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
net
HOÀ
aus
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
sweden
-0.75 -0.88
Group E
20:00
slovakia
0.75 0.80
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
swe
HOÀ
slo
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
croatia
-0.50 -0.88
Group D
23:00
czech republic
0.50 0.80
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
cro
HOÀ
cze
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
england
-1.25 0.90
Group D
02:00
scotland
1.25 -0.98
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
eng
HOÀ
sco
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
hungary
1.25 0.93
Group F
20:00
france
-1.25 0.99
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
hun
HOÀ
fra
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
portugal
0.25 0.93
Group F
23:00
germany
-0.25 0.99
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
por
HOÀ
ger
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
spain
-1.00 0.87
Group E
02:00
poland
1.00 -0.95
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
spa
HOÀ
pol
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
italy
-0.15 -0.62
Group A
23:00
wales
0.15 0.52
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
ita
HOÀ
wal
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
switzerland
-0.50 -0.57
Group A
23:00
turkey
0.50 0.48
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
swi
HOÀ
tur
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
ukraine
0.00 0.97
Group C
23:00
austria
0.00 0.89
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
ukr
HOÀ
aus
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
north macedonia
1.50 -0.78
Group C
23:00
netherlands
-1.50 0.65
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
nor
HOÀ
net
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
russia
-0.25 0.93
Group C
02:00
denmark
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
rus
HOÀ
den
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
finland
1.50 -0.75
Group B
02:00
belgium
-1.50 0.63
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
fin
HOÀ
bel
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
croatia
-0.50 -0.97
Group D
02:00
scotland
0.50 0.84
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
cro
HOÀ
sco
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
czech republic
1.00 -0.80
Group D
02:00
england
-1.00 0.67
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
cze
HOÀ
eng
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
sweden
-0.50 -0.64
Group E
23:00
poland
0.50 0.53
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
swe
HOÀ
pol
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
slovakia
1.50 -0.81
Group E
23:00
spain
-1.50 0.68
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
slo
HOÀ
spa
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
portugal
0.00 -0.71
Group F
02:00
france
0.00 0.60
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
por
HOÀ
fra
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
germany
-2.00 -0.77
Group F
02:00
hungary
2.00 0.65
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
ger
HOÀ
hun
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
23:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
TBD
-0.25 0.93
Group
02:00
TBD
0.25 1.00
Hãy Dự ĐOÁN đội thắng
TBD
TBD
Đăng nhập ngay !
Để tham gia Event Euro 2021
BẢNG XẾP HẠNG
Group A P +/- Pts
italy italy 1 3 3
switzerland switzerland 1 0 1
wales wales 1 0 1
turkey turkey 1 -3 0
Group B P +/- Pts
belgium belgium 1 3 3
finland finland 1 1 3
denmark denmark 1 -1 0
russia russia 1 -3 0
Group C P +/- Pts
austria austria 1 2 3
netherlands netherlands 1 1 3
ukraine ukraine 1 -1 0
north macedonia north macedonia 1 -2 0
Group D P +/- Pts
czech republic czech republic 1 2 3
england england 1 1 3
croatia croatia 1 -1 0
scotland scotland 1 -2 0
Group E P +/- Pts
slovakia slovakia 1 1 3
spain spain 1 0 1
sweden sweden 1 0 1
poland poland 1 -1 0
Group F P +/- Pts
hungary hungary 1 3 3
france france 0 0 0
germany germany 0 0 0
portugal portugal 1 -3 0
TOP DỰ ĐOÁN
 • 1
  linhtuantra
  409 Điểm
 • 2
  passion2020
  218 Điểm
 • 3
  tonysonbn
  198 Điểm
 • 4
  ronho83
  105 Điểm
 • 5
  nobita86
  105 Điểm
NHANH TAY ĐUA TOP, NHẬN NGAY TIỀN TỶ ĐĂNG NHẬP
LỊCH SỬ DỰ ĐOÁN
TIN TỨC EURO 2021
Đan Mạch vs Bỉ - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 17/06/2021 – Euro 2021

15/06/21
Đan Mạch vs Bỉ - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 17/06/2021 – Euro 2021

Italia vs Thụy Sĩ - Soi kèo nhà cái bóng đá - 02h00 17/06/2021 – Euro 2021

15/06/21
Italia vs Thụy Sĩ - Soi kèo nhà cái bóng đá - 02h00 17/06/2021 – Euro 2021

Nga vs Phần Lan - Soi kèo nhà cái bóng đá - 20h00 16/06/2021 – Euro 2021

15/06/21
Nga vs Phần Lan - Soi kèo nhà cái bóng đá - 20h00 16/06/2021 – Euro 2021

Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 16/06/2021 – Euro 2021

Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 16/06/2021 – Euro 2021

Molde vs Sarpsborg 08 FF - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h45 15/06/2021 – Vòng loại World Cup

Molde vs Sarpsborg 08 FF - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h45 15/06/2021 – Vòng loại World Cup

Đức vs Pháp - Soi kèo nhà cái bóng đá - 02h00 16/06/2021 – Euro 2021

Đức vs Pháp - Soi kèo nhà cái bóng đá - 02h00 16/06/2021 – Euro 2021

United Arab Emirates vs Vietnam - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h45 15/06/2021 – VĐQG Na Uy

United Arab Emirates vs Vietnam - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h45 15/06/2021 – VĐQG Na Uy

Hungary vs Bồ Đào Nha - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 15/06/2021 – Euro 2021

Hungary vs Bồ Đào Nha - Soi kèo nhà cái bóng đá - 23h00 15/06/2021 – Euro 2021